Brussels Hoofdstedelijk Parlement - Wetgevingsbestand

De gegevensbank Lex verleent toegang tot de wetgevingsdossiers van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Onder 'wetgevingsdossier' verstaat men zowel de ontwerpen en voorstellen van ordonnantie, resolutie enz. als de vragen die de parlementsleden in het kader van hun controletaak hebben gesteld (schriftelijke en mondelinge vragen, interpellaties, ...).

Bij het raadplegen van de gegevensbank, krijgt men een overzicht van het wetgevingsproces dat tot de goedkeuring en bekendmaking van een ordonnantie of een reglement leidt. De gegevensbank bevat niet alleen de teksten die in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt, maar ook alle dossiers die het Parlement heeft besproken en in stemming heeft gebracht, onder meer de voorstellen van resolutie. Voor de parlementaire vragen, wordt een gedetailleerd historisch overzicht gegeven vanaf de indiening tot het antwoord van de betrokken minister.

Elk dossier bevat een aantal handelingen die overeenkomen met de opeenvolgende fasen van het wetgevend proces. Elke handeling (bijvoorbeeld het indienen van een voorstel of een bespreking in plenaire vergadering) kan gelinkt worden aan een document, of het nu gaat over voorbereidende werkzaamheden, verslagen van vergaderingen of het antwoord op een schriftelijke vraag of interpellatie. Alle documenten die met een referte in de gegevensbank zijn opgenomen, kunnen rechtstreeks vanaf de interface Weblex of via een gestructureerde lijst geraadpleegd en/of gedownload worden.

  • Aard van de inhoud: Voorbereidende parlementaire werkzaamheden
  • Bestreken periode: 1989 tot op heden
  • Volledigheid: Volledig
  • Aard van de gegevens:
    • Referentiegegevensbank
    • Gegevensbank met volledige tekst
  • URL: http://www.bruparl.irisnet.be