Welke databanken zijn beschikbaar?

Hierna volgt een overzicht van de databanken die momenteel door de deelnemende instellingen ter beschikking worden gesteld.

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT

FOD JUSTITIE

GRONDWETTELIJK HOF

HOF VAN CASSATIE

KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

MINISTERIE VAN HET WAALS GEWEST

PARLEMENT VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

RAAD VAN STATE

SENAAT

VLAAMS PARLEMENT

VLAAMSE OVERHEID

WAALS PARLEMENT